Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Gatujuristerna är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som dokumenteras i samband med våra rådgivnings- och processärenden. Vi samlar enbart in nödvändig information. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Genom vår dokumentation kan vi inom organisationen på ett effektivt sätt hjälpa till med rådgivning och processföring i ärenden som sträcker sig över längre tid.

Vi behandlar uppgifterna för att få en effektiv överblick av återkommande ärenden, samt när vi hjälper till med till exempel myndighetskontakt. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa till klienten på bästa sätt. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas under en tid om max 6 månader från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Gallring sker var sjätte månad, då vi ser över alla sparade personuppgifter och permanent raderar personuppgifter som inte längre behövs.

Du har rätt att begära information från Gatujuristerna om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Kontakta oss på info@gatujuristerna.com du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Bankgiro: 5739-5030  

Swish: 123 655 96 94

Organisationsnr: 802535-2835

info@gatujuristerna.com | Integritetspolicy | Kontakta oss